استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۰۰:

پوشک و نوار بهداشتی – ویژگی ها و روش های آزمون – پوشش روئی یک لایه